Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de GPK-App van
CIB Centraal InkoopBureau B.V.

Juni 2019

U kunt de Algemene Voorwaarden ook hier downloaden.

 

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende betekenis:

 • ‘Het CIB’ is CIB Centraal InkoopBureau B.V., de aanbieder van de GPK-app.
 • Gebruiker’ is de gehandicapte (of zijn/haar vertegenwoordiger) of een door de gehandicapte gemachtigde gebruiker van de GPK-app.
 • ‘Gemeente’ is de gemeente die een overeenkomst heeft met het CIB voor het gebruik van de GPK-app in haar gemeente.
 • ‘GPK-app’ is de dienst waarmee via een App op reguliere- en gehandicapten parkeerplaatsen geparkeerd kan worden.
 • Het ‘Systeem’ is het computersysteem dat door het CIB wordt gebruikt om de GPK-app te leveren.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website www.gpkapp.nl  en zijn daar ook te downloaden als PDF bestand. Het CIB behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt altijd vermeld op de website waar eveneens de gewijzigde Voorwaarden geraadpleegd kunnen worden.

 

2. Gebruikmaking van de GPK-app

2.1 Aanmelden bij de GPK-app
2.1.1. De Gebruiker kan de GPK-app uitsluitend gebruiken in gemeenten die een overeenkomst met het CIB hebben. In andere gemeenten en andere Europese landen kan de GPK-app nog niet worden gebruikt. Voor het gebruik van de GPK-app zijn de parkeerregels voor gehandicapten parkeerkaarthouders van de gemeente waar wordt geparkeerd van toepassing.

2.1.2. Registratie voor de GPK-app kan uitsluitend via de gemeente waar de Gebruiker ingeschreven staat. De Gebruiker registreert zich via de website www.gpkapp.nl . Vervolgens valideert de Gemeente of de Gebruiker recht heeft op gebruik van de GPK-app. Voor de validatie van de aanvraag kan de Gemeente indien nodig per e-mail vragen stellen. De gemeente communiceert per e-mail of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgekeurd. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, kan de Gebruiker de GPK-app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store en inloggen met de accountgegevens zoals vastgelegd in het registratieproces.

2.1.3 De Gebruiker kan parkeeracties uitsluitend binnen de GPK-app aan- en afmelden.
Bij aanmelding dient de Gebruiker op te geven in welke gemeente hij/zij zich op dat moment bevindt. Een meer gedetailleerde werkwijze van de GPK-app en de stappen die de Gebruiker moet doorlopen voor het starten en stoppen staan beschreven op de website www.gpkapp.nl, die de Gebruiker dient te raadplegen voor gebruikmaking van de GPK-app.

2.1.4 Eventuele extra kosten of schade die de Gebruiker lijdt doordat hij een parkeeractie niet of niet tijdig heeft gestart of gestopt komt voor rekening en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient altijd te wachten op de bevestiging van de aan- of afmelding van de parkeeractie via het Systeem alvorens hij ervan uit mag gaan dat de parkeeractie is gestart of gestopt.

2.1.5 Het CIB communiceert voornamelijk via e-mail met Gebruiker.

 

3. Verplichtingen van de Gebruiker

3.1 Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om:

 • de GPK-app alleen te gebruiken in die gemeenten die deelnemen aan de GPK-app. De lijst met deelnemende gemeenten kan de Gebruiker raadplegen op de website gpkapp.nl
 • te allen tijde het juiste kenteken in te voeren voordat hij een parkeertransactie start;
  de Gebruiker kan zelf meerdere kentekens invoeren in de GPK-app
 • altijd de nieuwste versie van de GPK-app te hebben gedownload en te gebruiken. Eventuele fouten bij gebruikmaking van een oude(re) versie, zijn voor rekening en risico van de Gebruiker
 • altijd de juiste gemeente waar de Gebruiker staat geparkeerd te selecteren
 • onmiddellijk een parkeeractie op andere wijze te stoppen in geval van een storing in de CIB systemen of in de systemen van de Provider of netwerken van derden indien de Gebruiker een nog lopende parkeeractie heeft: via de GPK-app of door te bellen naar het nummer
  079-36 38 400. Indien dat niet lukt, dient de Gebruiker zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de CIB klantenservice op 079-36 38 400 of via gpa@cib.nl . Na ontvangst van de melding door de Gebruiker probeert het CIB de parkeeractie te stoppen. Wanneer de Gebruiker (tijdelijk) geen gebruik kan maken van de GPK-app, dient hij gebruik te maken van de papieren Gehandicaptenparkeerkaart
 • te allen tijde de beschikking te hebben over een geldig en werkend e-mail adres en wijzigingen in zijn gegevens (zoals e-mailadres) onmiddellijk door te geven via gpa@cib.nl
 • het is Gebruiker (de gehandicapte of zijn/haar vertegenwoordiger) niet toegestaan om iemand te machtigen voor het gebruik van de GPK-app voor parkeertransacties waarbij de gehandicapte niet aanwezig is.

 

4. Beëindiging van het gebruik van de GPK-app

4.1 Door de Gebruiker
4.1.1 De Gebruiker kan de overeenkomst op ieder moment beëindigen door het sturen van een
e-mail naar gpa@cib.nl  onder vermelding van beëindiging en zijn/haar NAW-gegevens.
De beëindiging gaat in werking op de eerstvolgende maandag, twee weken na ontvangst door het CIB van de e-mail.

4.1.2 De Gebruiker heeft bovendien het wettelijke recht om de overeenkomst met het CIB met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst door het versturen van een e-mail naar gpa@cib.nl .

4.2 Door het CIB
4.2.1 Het CIB heeft het recht de overeenkomst met de Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval dat blijkt dat de Gebruiker geen recht (meer) heeft op het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart. Opzegging door het CIB vindt plaats door het sturen een e-mail aan de Gebruiker.

4.2.2 Het CIB heeft het recht de overeenkomst met de Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval dat de Gebruiker zich ook na aanmaning daartoe niet aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst houdt, zoals onder meer opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Beëindiging door het CIB vindt plaats door het sturen van een e-mail aan de Gebruiker. Het CIB behoudt zich het recht voor eventuele schade die het CIB heeft geleden als gevolg van niet nakoming door de Gebruiker van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst op de Gebruiker te verhalen.

4.2.3 Indien de Gebruiker 18 maanden of langer geen gebruik heeft gemaakt van de GPK-app, behoudt het CIB zich het recht voor om het account van de Gebruiker te beëindigen, als gevolg waarvan de Gebruiker geen gebruik meer kan maken van de GPK-app. Als de Gebruiker weer gebruik wil maken van de GPK-app, dient de Gebruiker zich opnieuw te registreren op de website www.gpkapp.nl .

 

5. Tarieven en betaling

5.1 Het gebruik van de GPK-app is vooralsnog alleen mogelijk op parkeerplaatsen waar de gemeente geen kosten in rekening brengt voor gehandicaptenparkeerkaart houders. Aan de Gebruiker worden derhalve geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze parkeerplaatsen.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Het CIB staat er niet voor in dat het Systeem en de GPK-app altijd 100% zonder problemen werken. De aansprakelijkheid van het CIB is beperkt tot directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een storing ten tijde van een lopende parkeertransactie in het Systeem of in de GPK-app (zoals een parkeerboete) tot een maximum van € 50,- per keer, onder voorwaarde dat de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om deze schade te beperken.
Het CIB sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele overige schade, zoals indirecte of gevolgschade, die de Gebruiker lijdt doordat hij de GPK-app of het Systeem heeft gebruikt of niet heeft kunnen gebruiken.

6.2 Het CIB sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade ten gevolge van het niet of niet juist functioneren van het mobiele (telefoon)netwerk of ander (mobiel internet) netwerk of apparatuur en diensten van derden die de Gebruiker gebruikt in het kader van de
GPK-app van het CIB.

 

7. Privacy
In het registratieproces geeft de Gebruiker toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Privacy Verklaring. Deze Verklaring staat op de website www.gpkapp.nl/Privacy .

 

8. Overig

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met de GPK-app zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

9. Vragen

Voor vragen over deze Algemene Voorwaarden, kan de Gebruiker contact opnemen met het CIB via de volgende contactgegevens:

CIB Centraal InkoopBureau B.V.
Willem Dreeslaan 434A
2729 NK ZOETERMEER
Nederland
gpa@cib.nl
K.v.K. nummer: 27195057